Vol. 49 num. 2-3

Complete issue in pdf

Articles

ODNOS KRAJNJE NUŽDE SA NUŽNOM ODBRANOM
Zoran Stojanović, pp: 13-26

Read more »

KRIMINOLOŠKI POGLED NA NASILNIČKI KRIMINALITET
Prof. dr Đorđe Ignjatović, pp: 27-42

Read more »

NOVI ZKP RS I POJEDNOSTAVLJENE FORME POSTUPANJA U KRIVIČNIM STVARIMA
Prof. dr Stanko Bejatović, pp: 43-69

Read more »

OSNOVI KRIMINALISTIČKE ISTRAGE
Prof. dr Milan Škulić, pp: 71-98

Read more »

STRAH OD ZLOČINA (FEAR of CRIME)
Prof. dr Ivana Simović-Hiber, pp: 99-114

Read more »

KRITERIJUMI IZBORA VASPITNE MERE ZA MALOLETNE PRESTUPNIKE
Prof. dr Snežana Soković, pp: 115-129

Read more »

OŠTEČENI KAO SUBJEKT KRIVIČNOG POSTUPKA U SVJETLU NOVOG ZAKONIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE
Prof. dr Drago Radulović, pp: 131-144

Read more »

ULOGA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE U ZAŠTITI PRAVA NA AZIL
Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, Doc. dr Vladimir M. Simović pp: 145-163

Read more »

МЕРТЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ НЕ ЗАМОЛЧАТ
проф. др Игор Леонидович Трунов, pp: 165-178

Read more »

MISTAKE IN ECONOMIC CRIMINAL OFFENCES
Vid Jakulin, LL.D., pp: 179-197

Read more »

NAČELO OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA U KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE
Prof. dr Vojislav Đurđić, pp: 199-219

Read more »

OBIČAN, DOBAR, ZAO
Dr Jovan Ćirić, pp: 221-231

Read more »

KRIVIčNOPROCESNI I KRIMINALISTIČKI ASPEKTI OSNOVA SUMNJE U PREDISTRAŽNOM I ISTRAŽNOM POSTUPKU U ZKP SRBIJE OD 2011. GODINE
Prof. dr Branislav Simonović, pp: 233-251

Read more »

SELEKTIVNO KRIVIČNO GONJENJE PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOVIMA
Prof. dr Božidar Banović, pp:

Read more »

ŠTA ZNAMO O TRGOVCIMA LJUDIMA U SRBIJI: POSTOJEĆI PODACI I NJIHOV ZNAČAJ ZA KREIRANJE ADEKVATNE POLITIKE SUZBIJANJA I PREVENCIJE
Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, pp: 267-284

Read more »

SPECIFIČNOSTI OPAŽANJA DECE – SVEDOKA
Prof. dr Snežana Brkić, pp: 285-309

Read more »

ODNOS JAVNOG TUŽILAŠTVA I POLICIJE U SVETLU NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU
prof. dr Goran P. Ilić, pp: 311-324

Read more »

PREVARE U OSIGURANJU AUTOODGOVORNOSTI
Prof. dr Vladimir Čolović, pp: 325-340

Read more »

KRIMINALCI ILI ŽRTVE KRIMINALACA – TRANSSEKSUALNE OSOBE
Prof. dr Zorica Mršević, pp: 341-356

Read more »

KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA PRIMANJE I DAVANJE MITA
Prof. dr Dragan Jovašević, pp: 357-372

Read more »

SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALITETA I PROFESIONALIZACIJA POLICIJE
Prof. dr Milan Žarković, doc. dr Dag Kolarević, doc. dr Zvonimir Ivanović pp: 373-387

Read more »

DOKAZI I DOKAZNI POSTUPAK U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
Prof. dr Ljubinko Mitrović, pp: 389-401

Read more »

NAČELO SLOBODNE OCENE DOKAZA
Prof. dr Saša Knežević, pp: 403-415

Read more »

AKTUELNOST UČENJA PROF. DR ŽIVOJINA ALEKSIĆA O TEORIJI I PRAKSI NAUČNOG OTKRIVANJA ZLOČINA (upotreba mehaničkog zapisnika)
Prof. dr Mile Matijević, pp: 417-429

Read more »

ZABRANA PRIBLIŽAVANJA I KOMUNIKACIJE SA OŠTEĆENIM
Prof. dr Đorđe Đorđević, pp: 431-442

Read more »

OSNOV SUMNJE – NOVI ZNAČAJ U ISTRAZI I KRITIČKI OSVRT
Doc. dr Mile Šikman, pp: 443-456

Read more »

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA POLNOG INTEGRITETA DJECE I MALOLJETNIKA – MEĐUNARODNO-PRAVNI ASPEKT
Prof. dr Ivanka Marković, pp: 457-468

Read more »

KRIMINALISTIČKO-OBAVEŠTAJNA SLUŽBA U REPUBLICI SRBIJI – KRIVIČNOPROCESNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI
Prof. dr Saša Mijalković, Mr Goran Amidžić, Prof. dr Dane Subošić pp: 469-485

Read more »

KRIMINALISTIČKA ANALIZA PISANIH I SNIMLJENIH ISKAZA
Doc. dr Zoran Đurđević, Doc. dr Nenad Radović pp: 487-498

Read more »

MJERE TAJNOG NADZORA U CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU – DEONTOLOŠKI ASPEKT
Doc. dr Velimir Rakočević, pp: 499-509

Read more »

ULOGA POLICIJE U INFORMISANJU JAVNOSTI O POSTUPANJU U KRIVIČNIM STVARIMA
dr Tanja Kesić, Mr Dragana Čvorović pp: 511-524

Read more »

NASTANAK I ISTORIJSKI RAZVOJ MERA BEZBEDNOSTI
Mr. Jasmina Kiurski, pp: 525-540

Read more »

KRIVIČNI POSTUPAK NARODNE REPUBLIKE KINE
Vanja Bajović, pp: 541-553

Read more »

Reviews
Events
Other

JEDAN MALI OSVRT NA KARIJERU VELIKOG PROFESORA DR ŽIVOJINA ALEKSIĆA
Milan Škilić, pp: 5-8

Read more »

PRIKRIVENI ISTRAŽITELJ I NJEGOV DOPRINOS EFIKASNOSTI OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA KRIVIČNOG DJELA I UČINIOCA
Velibor Bajačić, pp: 555-572

Read more »

NAČELO ISTINE U KRIVIČNOM POSTUPKU – IZMEĐU NEGIRANJA I POTREBE
Strahinja Davidov, pp: 573-587

Read more »