Vol. 56 num. 2

Complete issue in pdf

Articles

„TVRDO JEZGRO LjUDSKIH PRAVA“ U PRAKSI USTAVNOG SUDA SRBIJE I EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU – Ustavnosudska zaštita u krivičnoj stvari
Dragana Kolarić, pp: 9-57

Read more »

KRIVIČNO DJELO SILOVANJA U STATUTIMA SREDNJEVJEKOVNOG SKADRA I KOTORA
Nevenka Bogojević-Gluščević, pp: 59-80

Read more »

POLOŽAJ BRANIOCA PREMA ZAKONU O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRBIJE
Emir Ćorović, pp: 81-103

Read more »

PREVENCIJA ZLOČINA MRŽNJE
Darko Dimovski, Ivan Milić pp: 103-115

Read more »

KLJUČNI PRAVNI ASPEKTI LOBIRANJA I NJEGOV ODNOS SA KORUPCIJOM – U SUSRET ZAKONU O LOBIRANJU
Aleksandar Stevanović, pp: 117-136

Read more »

PREKRŠAJNI SUDOVI I EFIKASNOST SUDSKE ZAŠTITE
Milan Marinović, pp: 137-145

Read more »

KRAĐA IZ ZATVORENIH PROSTORA – KRIMINALISTIČKI ASPEKT
Predrag Popović, pp: 147-158

Read more »

Reviews

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA U REPUBLICI SRBIJI – REFORMSKI OKVIR I EU STANDARDI
Nikola Vujičić, pp: 159-162

Read more »

Events

ZAKLJUČCI SA SAVETOVANJA „ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA I EFIKASNOST SUDSKE ZAŠTITE (EVROPSKI STANDARDI I STANJE U SRBIJI) – KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT
/, pp: 163

Read more »

Other