Vol. 52 num. 3

Complete issue in pdf

Articles

NOVA REHABILITACIJA: KONCEPTUALNI I PRAKTIČNI OKVIRI
Prof. dr Snežana Soković, pp: 9-19

Read more »

OGLED O LEGITIMNOSTI KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U USLOVIMA RELATIVIZOVANOG NAČELA ZAKONITOSTI
Prof. dr Ivana Simović-Hiber, pp: 21-41

Read more »

POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE U BOSNI I HERCEGOVINI: POJAM, USLOVI ZA PRIMJENU I VRSTE
Prof. dr Miodrag N. Simović, pp: 43-62

Read more »

NOVI ZKP RS I KONTROLA OPTUŽBE
Prof. dr Vojislav Đurđić, pp: 63-82

Read more »

RETROSPEKTIVA NA DELO PROFESORA VODINELIĆA SA DISTANCE OD DVADESET GODINA
Prof. dr Branislav Simonović, pp: 83-103

Read more »

OSVRT NA „SISTEM DUPLOG KOLOSEKA“ U KRIVIČNOM PRAVU
Dr Emir Ćorović, pp: 105-118

Read more »

OPTUŽENJE U KRIVIČNOM POSTUPKU (ZAKONSKA REŠENJA I PRAKTIČNA ISKUSTVA U NJIHOVOJ PRIMENI U ZKP MAKEDONIJE)
Prof. dr Gordana Lažetić-Bužarovska, pp: 119-141

Read more »

Reviews
Events
Other