Vol. 54 num. 2-3

Complete issue in pdf

Articles

UNIVERZALNI PRINCIP PROSTORNOG VAŽENJA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA - Uporednopravna analiza
Zoran Stojanović, pp: 21-38

Read more »

IZUČAVANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
Đorđe Ignjatović, pp: 39-62

Read more »

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST U KRIVIČNOM PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
Milan Škulić, pp: 63-78

Read more »

REFORMA KRIVIČNOG PROCESNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE I MEĐUNARODNI PRAVNI STANDARDI (USKLAĐENOST ILI NE?)
Stanko Bejatović, pp: 79-108

Read more »

ANALOGIJA KAO METOD TUMAČENJA KRIVIČNOG I KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA
Vojislav Đurđić, pp: 109-137

Read more »

SAVREMENI MODELI REHABILITACIJE I DOMAĆA PRAKSA – OSVRT NA PRIMENU KONCEPTA PROCENE RIZIKA
Snežana Soković, pp: 139-151

Read more »

KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA U PRAKSI USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE: NAJNOVIJA PRAKSA U KRIVIČNIM PREDMETIMA (II)
Miodrag N. Simović, Vladimir M. Simović, Marina M. Simović pp: 153-182

Read more »

BROJKE I PRAVO
Jovan Ćirić, pp: 183-202

Read more »

REFORMA SISTEMA KAZNI U FUNKCIJI SUZBIJANJA KRIMINALITETA
Dragana Kolarić, pp: 203-236

Read more »

OGLED O KRIVIČNOM PRAVU I VLADAVINI PRAVA NA PRIMERU NAČELA ZAKONITOSTI – RETROSPEKTIVA I PERSPEKTIVE
Ivana Simović-Hiber, pp: 237-257

Read more »

POGLED NA NOVI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE
Drago Radulović, pp: 259-272

Read more »

ODUSTAJANJE OD NAČELA SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST – OSVRT NA BOSNU I HERCEGOVINU
Hajrija Sijerčić-Čolić, pp: 273-289

Read more »

MATERIJALNO KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U POSTDEJTONSKOJ BOSNI I HERCEGOVINI (pitanje nadležnosti i primjena)
Miloš Babić, pp: 291-310

Read more »

ZNAČAJ ODREĐENOSTI DELA IZVRŠIOCA ZA POSTOJANJE PODSTREKAVANJA I JAVNO POZIVANJE NA VRŠENJE KRIVIČNOG DELA
Igor Vuković, pp: 311-326

Read more »

SKRAĆENI I OPŠTI KRIVIČNI POSTUPAK I NJIHOVE TRANSFORMACIJE
Snežana Brkić, pp: 327-357

Read more »

POJAM, PRAVNA PRIRODA I PRIMJENA USTANOVE GRAVAMENA U KAZNENOM POSTUPKU
Tadija Bubalović, pp: 359-386

Read more »

DETE – ŽRTVA SEKSUALNOG NASILJA U ŠVEDSKOM I NEMAČKOM PRAVU
Dragan Jovašević, pp: 387-396

Read more »

MALOLETNI UČINIOCI PREKRŠAJA SA ELEMENTIMA NASILJA
Slađana Jovanović, Zoran Pašalić pp: 397-410

Read more »

Reviews
Events
Other

ŽIVOT I RAD DOAJENA KRIVIČNOPRAVNE NAUKE SRBIJE Prof. dr Miroslava Đ. ĐORĐEVIĆA (NEKOLIKO REČI JER SVE JE NEMOGUĆE NAPISATI)
Stanko Bejatović, pp: 13-16

Read more »