Revija za kriminologiju i krivično pravo

Revija za kriminologiju i krivično pravo je naučni časopis koji ima za cilj da promoviše teorijska i praktična iskustva iz kriminologije, krivičnog prava, penologije i srodnih naučnih disciplina i jedini je časopis te vrste na ovim prostorima.

Časopis u kontinuitetu izlazi od 1962. godine i kategorisan je kao vrhunski časopis nacionalnog značaja (M51).

Časopis Revija za kriminologiju i krivično pravo indeksiran je u sledećim bazama:
HeinOnline »
Crossref »
ERIHPLUS »
Dimensions »

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Detalji o časopisu

Izdavač: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

Periodičnost: tri puta godišnje

Početna godina: 1962. godina

Kategorija časopisa: M51

ISSN: 1820-2969 (Štampano izd.)
ISSN: 2956-2198 (Online)
COBISS.SR-ID: 116488460
DOI: 10.47152/rkkp

Aktuelni broj

Vol. 61 br. 2
Kompletan broj u pdf formatu

Članci

ŠEST MODALITETA UTICAJA MEĐUNARODNOG PRAVA NA KRIVIČNOPRAVNU ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Aleksandar Todorović, pp: 27-44

Detaljnije »

VIKTIMIZACIJA MLADIH NA DRUŠTVENIM MREŽAMA – REZULTATI ISTRAŽIVANJA STUDENATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA
prof. dr Milana Ljubičić, prof. dr Đorđe Ignjatović pp: 9-26

Detaljnije »

PRAVNI OKVIR ZAŠTITE OD VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA U BOSNI I HERCEGOVINI – analiza strateških ciljeva i mogućnost usklađivanja sa evropskom strategijom sajber bezbednosti
Petar Đukić, pp: 45-67

Detaljnije »

OSNOVNA OBILJEŽJA KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV PRAVNIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI
Faruk H. Avdić, pp: 69-90

Detaljnije »

SPORNA PITANJA U PRIMENI PROCESNE I ZAŠTITNE MERE ZABRANA PRISTUPA OŠTEĆENOM, OBJEKTU ILI MESTU IZVRŠENJA PREKRŠAJA
Dr Mladen Jeličić, pp: 91-108

Detaljnije »

SUICIDALNOST OSUĐENIH U ZATVORU – FAKTORI RIZIKA I TEORIJSKI MODELI
Dragica Bogetić, Vera Petrović pp: 109-129

Detaljnije »

ARHITEKTONSKA RJEŠENJA KAO KOMUNIKACIJSKE PREPREKE U ZATVORU
Damir Nadarević, prof. dr Nebojša Macanović pp: 131-150

Detaljnije »

KAZNA ZATVORA U 21. VEKU
Milica Milić, pp: 151-170

Detaljnije »

Prikazi

prikaz knjige Vasiljević­Prodanović, d. (2022) Osnovi penologije. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Filip Mirić, pp: 171-172

Detaljnije »

prikaz knjige Batrićević, A. i Obradović, d. (2023) „Traffic, criminality and urban safety“, Institute of Criminological and Sociological Research
Ana Paraušić Marinković, pp: 173-175

Detaljnije »

Događaji
Ostalo