Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Božidar Banović, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Urednik
dr Anđela Đukanović, Naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

Savet časopisa
prof. dr. Zoran Stojanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
prof. dr Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
prof. dr Vojislav Đurđić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
akademik prof. dr Miodrag Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda Republike Srbije
prof. dr Tatjana Bugarski, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
akademik Igor Leonidovič Trunov, Ruska akademija nauka u Moskvi
prof. dr Vid Jakulin, Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani
Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije u Beogradu

Redakcija časopisa
prof. dr Stanko Bejatović, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
dr Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca
prof. dr Dragana Kolarić, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu, sudija Ustavnog suda Republike Srbije
prof. dr Emir Ćorović, Fakultet pravnih nauka Državnog univerziteta u Novom Pazaru
prof. dr Dragana Čvorović, Kriminalističko policijski univerzitet u Beogradu
dr Ivana Stevanović, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
dr Milica Kolaković-Bojović, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
dr Marina Matić Bošković, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
dr Ana Batrićević, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
prof. dr Zoran Pavlović, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
prof. em. dr Klaus Roxin, Pravni fakultet Ludvig Maksimilijan Univerziteta u Minhenu
prof. dr Mohammed Ayat, predsednik UN Komiteta za prisilne nestanke i član Upravnog odbora Međunarodnog udruženja za kriminologiju
prof. dr Horacio Ravenna, Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Buenos Airesu
prof. dr Elena Bagreeva, Pravni fakultet Finansijskog univerziteta u Moskvi
prof. dr Mario Caterini, direktor Instituta za krivičnopravne studije „Alimena“ Univerziteta u Kalabriji
prof. dr Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr Gordana Lažetić, Pravni fakultet Justinijan Prvi Univerziteta Sv. Kirilo i Metodije u Skoplju
prof. dr Rok Svetlič, Naučno-istraživački centar u Kopru
prof. dr Mile Šikman, Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
doc. dr Yang Chao, Fakultet za krivičnopravne nauke Univerziteta u Pekingu
prof. dr Angelina Stanojoska, Pravi fakultet Univerziteta Sv. Kliment Ohridski- Bitolj
prof. dr Drago Radulović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore
prof. dr István László Gál, Pravni fakultet Univerziteta u Pečuju
prof. dr Shin Matsuzawa, Škola pravnih nauka Univerziteta Vaseda u Tokiju
prof. dr Grażyna Baranowska, Institut za pravne studije, Poljska akademija nauka
prof. dr Silvia Signorato, Pravni fakultet Univerziteta u Padovi