Vol. 57 num. 1

Complete issue in pdf

Articles

KRIVIČNOPRAVNI STATUS MLAĐIH PUNOLETNIH UČINILACA KRIVIČNIH DELA U EVROPI S OSVRTOM NA REPUBLIKU SRBIJU
Jelena Rakić, pp: 9-27

Read more »

O SLIČNOSTIMA I RAZLIKAMA DEFINICIJA POJMOVA „MALOLETNO LICE“ I „DETE“ U DOMAĆEM POZITIVNOM PRAVU
Dragana Ćorić, pp: 29-43

Read more »

POJAM I KARAKTERISTIKE PRIVREDNOG KRIMINALITETA
Aleksandar Stevanović, Dragan Cvetković pp: 45-62

Read more »

PRETRESANJE ADVOKATSKE KANCELARIJE U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Milana Pisarić, pp: 63-76

Read more »

SPORAZUM O SVEDOČENJU OKRIVLJENOG ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Katarina Živanović, pp: 77-97

Read more »

SVJEDOK U KRIVIČNOM POSTUPKU U BOSNI I HERCEGOVINI, SRBIJI I HRVATSKOJ
Željka Kršić, pp: 99-119

Read more »

NOVI PRISTUP U SUZBIJANJU RADIKALIZMA I NASILNOG EKSTREMIZMA KAO UVODA U TERORIZAM
Marko Krstić, pp: 121-136

Read more »

NAKNADA ŠTETE KAO SUPSIDIJARNA ODGOVORNOST DRŽAVE U VEZI SA KRIVIČNIM DELOM
Minja Blažić Pavićević, pp: 137-156

Read more »

Reviews

ISTORIJA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVOSUĐA I OSNOVNE ODLIKE POSTUPKA PRED STALNIM MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM
Olivera Ševo, pp: 163-165

Read more »

ISTORIJA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVOSUĐA I OSNOVNE ODLIKE POSTUPKA PRED STALNIM MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM
Filip Mirić, pp: 161-162

Read more »

STRAŽARI KONCENTARCIONIH LOGORA NORVEŠKI STRAŽARI „SRPSKIH LOGORA“ U SEVERNOJ NORVEŠKOJ U 1942-1943.
Ivana Radisavljević, pp: 157-160

Read more »

Events
Other