Vol. 55 num. 2-3

Complete issue in pdf

Articles

„NORMATIVNA REAKTIVNOST“ KAO KRITERIJUM KRIVICE
Klaus Roksin, pp: 215-229

Read more »

KRIVIČNO PRAVO I MORAL – razdvajajuće i povezujuće
Kristijan Kil, pp: 230-241

Read more »

BORBA PROTIV KORUPCIJE U EVROPI: SVETLA I SENKE
Dulce M. Santana Vega, pp: 242-267

Read more »

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE: POSTIGNUĆA I PERSPEKTIVE
Miodrag N. Simović, pp: 268-289

Read more »

NAČELO OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA U KRIVIČNOPROCESNOM ZAKONODAVSTVU CRNE GORE
Drago Radulović, pp: 290-304

Read more »

KRIVIČNA DELA PROTIV BRAKA, PORODICE I DECE U KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SLOVENIJE
Vid Jakulin, pp: 305-314

Read more »

MERE BEZBEDNOSTI MEDICINSKOG KARAKTERA (KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT)
Stanko Bejatović, pp: 315-339

Read more »

KRIMINALNO POLITIČKE IDEJE U RADOVIMA PROFESORA ZORANA STOJANOVIĆA
Đorđe Ignjatović, pp: 340-355

Read more »

SPORNA PITANJA IZRICANJA MERA BEZBEDNOSTI MEDICINSKOG KARAKTERA
Snežana Soković, pp: 356-372

Read more »

KONTEKSTUALIZACIJA OSNOVNIH POJMOVA U IZUČAVANJU I NORMIRANJU KRIMINALITETA
Ivana Simović-Hiber, pp: 373-392

Read more »

KRIVIČNO DELO SILOVANJA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE – AKTUELNE IZMENE, NEKA SPORNA PITANJA I MOGUĆE BUDUĆE MODIFIKACIJE
Milan Škulić, pp: 393-441

Read more »

REFORMSKI PROCESI I KRIVIČNO MATERIJALNO ZAKONODAVSTVO SRBIJE
Dragana Kolarić, pp: 442-460

Read more »

ZAJEDNIČKI ISTRAŽNI TIMOVI KAO INSTRUMENT PREKOGRANIČNE SARADNJE U KRIVIČNIM STVARIMA
Tatjana Bugarski, pp: 461-482

Read more »

KADA ZDRAVSTVENA POSTANE KRIMINALNA POLITIKA: OBAVEZNA VAKCINACIJA U ODLUCI USTAVNOG SUDA RS
Branislav Ristivojević, pp: 483-500

Read more »

MATERIJALNI POJAM KRIVICE IZ UGLA KRIVIČNOG PRAVA
Igor Vuković, pp: 501-516

Read more »

ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA I LEGITIMNOST KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE
Vanja Bajović, pp: 517-538

Read more »

KRIMINALNOPOLITIČKA OPRAVDANOST INKRIMINISANJA POLNOG UZNEMIRAVANJA U REPUBLICI SRBIJI
Ivan Đokić, pp: 539-558

Read more »

PRIKAZIVANJE, PRIBAVLJANJE I POSEDOVANJE PORNOGRAFSKOG MATERIJALA I ISKORIŠĆAVANJE MALOLETNOG LICA ZA PORNOGRAFIJU
Veljko Delibašić, pp: 559-570

Read more »

Reviews
Events
Other

REČ UREDNIKA
Đorđe Ignjatović, pp: 211-212

Read more »

SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA
Zoran Stojanović, pp: 571-583

Read more »