Vol. 51 num. 2

Complete issue in pdf

Articles

NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – OČEKIVANJA OD PRIMENE
Prof. dr Milan Škulić, pp: 9-47

Read more »

POSTUPAK ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA: PROCESNO ZAKONODAVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI I REGIONALNI UPOREDNOPRAVNI OSVRT
Dr Hajrija Sijeričić-Čolić, pp: 49-75

Read more »

NEKI PARADOKSI VIKTIMOLOGIJE U 21. VEKU
Prof. dr Ivana Simović-Hiber, pp: 77-92

Read more »

RAZUMEVANJE KRIVIČNE ODGOVORNOSTI I KAŽNJIVOSTI U SRPSKOM ZAKONODAVSTVU I TEORIJI
Prof. dr Igor Vuković, pp: 93-105

Read more »

UBRZANJE POSTUPKA KAO KLJUČNI CILJ REFORME KRIVIČNOG POSTUPKA U REPUBLICI MAKEDONIJI
Prof. dr Gordan Kalajdžijev, pp: 107-127

Read more »

ULOGA UDRUŽENJA GRAĐANA U POSTPENALNOM TRETMANU
Dr Ana Batrićević, Jelena Srnić pp: 129-155

Read more »

Reviews
Events

ZAKLJUČCI SA PEDESETOG REDOVNOG GODIŠNJEG SAVETOVANJA SRPSKOG UDRUŽENJA ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU
/, pp: 157-158

Read more »

Other