Vol. 59 num. 2

Complete issue in pdf

Articles

MARGINALIJE UZ ODREDBE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU O ROČIŠTU ZA IZRICANJE KRIVIČNE SANKCIJE
prof. dr Emir Ćorović, pp: 9-28

Read more »

KRIVIČNOPROCESNE FORME ZA REŠAVANJE PROBLEMA SITNOG KRIMINALITETA U SRPSKOM I NEMAČKOM PRAVU
doc. dr Ivan Đokić, prof. dr Dragana Čvorović pp: 29-44

Read more »

KVALITATIVNA KOMPONENTA U RADU PROCESNIH SUBJEKATA KAO FAKTOR EFIKASNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA U BOSNI I HERCEGOVINI
prof. dr Sadmir Karović, prof. dr Marina M. Simović pp: 45-60

Read more »

VEŠTAČENJE GOVORA I DOPRINOS EFIKASNOSTI KRIVČNOG POSTUPKA
dr Jadranka Otašević, Prof. dr Božidar Otašević pp: 61-72

Read more »

IZAZOVI PRIMENE I TUMAČENJA PROPISA U PRAKSI PREKRŠAJNIH SUDOVA
Mladen Jeličić, pp: 73-92

Read more »

KAZNENI OKVIRI (RASPONI) U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE I KAZNENA POLITIKA
prof. dr Darko Radulović, pp: 93-112

Read more »

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
prof. dr Mladen M. Milošević, pp: 113-130

Read more »

ZASTARELOST KAZNE MALOLETNIČKOG ZATVORA
prof. dr Dragan Blagić, pp: 131-140

Read more »

MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA ALKOHOLIČARA NA SLOBODI (NORMA I PRAKSA)
Slađana Milošević, Dragana Mitrović pp: 143-160

Read more »

PRIPADNICI LGBT ZAJEDNICE U OKVIRU ČLANA 12 EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LjUDSKIH PRAVA
Prof. dr Darko Dimovski, pp: 161-178

Read more »

Reviews

PRIKAZ KNJIGE: Ćirić, J. (2020) Knjiga o mržnji: sa reči na dela - od govora mržnje do zločina mržnje. Beograd: Službeni Glasnik
dr Miroslav Đorđević, pp: 203-206

Read more »

PRIKAZ KNJIGE: Tadić–Stojisavljević, S. i Trlina, D. (2021) Govor mržnje online i u drugom javnom prostoru. Sarajevo: Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.
Arben Murtezić, pp: 207-210

Read more »

Events

Zaključci sa 60. redovnog godišnjeg savetovanja Srpskog udruženјa za krivičnopravnu teoriju i praksu
/, pp: 211-212

Read more »

Other