Vol. 61 num. 2

Complete issue in pdf

Articles

VIKTIMIZACIJA MLADIH NA DRUŠTVENIM MREŽAMA – REZULTATI ISTRAŽIVANJA STUDENATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA
prof. dr Milana Ljubičić, prof. dr Đorđe Ignjatović pp: 9-26

Read more »

ŠEST MODALITETA UTICAJA MEĐUNARODNOG PRAVA NA KRIVIČNOPRAVNU ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Aleksandar Todorović, pp: 27-44

Read more »

PRAVNI OKVIR ZAŠTITE OD VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA U BOSNI I HERCEGOVINI – analiza strateških ciljeva i mogućnost usklađivanja sa evropskom strategijom sajber bezbednosti
Petar Đukić, pp: 45-67

Read more »

OSNOVNA OBILJEŽJA KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV PRAVNIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI
Faruk H. Avdić, pp: 69-90

Read more »

SPORNA PITANJA U PRIMENI PROCESNE I ZAŠTITNE MERE ZABRANA PRISTUPA OŠTEĆENOM, OBJEKTU ILI MESTU IZVRŠENJA PREKRŠAJA
Dr Mladen Jeličić, pp: 91-108

Read more »

SUICIDALNOST OSUĐENIH U ZATVORU – FAKTORI RIZIKA I TEORIJSKI MODELI
Dragica Bogetić, Vera Petrović pp: 109-129

Read more »

ARHITEKTONSKA RJEŠENJA KAO KOMUNIKACIJSKE PREPREKE U ZATVORU
Damir Nadarević, prof. dr Nebojša Macanović pp: 131-150

Read more »

KAZNA ZATVORA U 21. VEKU
Milica Milić, pp: 151-170

Read more »

Reviews

prikaz knjige Vasiljević­Prodanović, d. (2022) Osnovi penologije. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Filip Mirić, pp: 171-172

Read more »

prikaz knjige Batrićević, A. i Obradović, d. (2023) „Traffic, criminality and urban safety“, Institute of Criminological and Sociological Research
Ana Paraušić Marinković, pp: 173-175

Read more »

Events
Other