Vol. 50 num. 1-2

Complete issue in pdf

Articles

ZNAČAJ POJMA PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI ZA PREKRŠAJNO PRAVO
Prof. dr Zoran Stojanović, pp: 23-38

Read more »

AMERIČKI ODGOVOR NA NASILJE MALOLJETNIKA: ZAKONODAVNA RJEŠENJA I AKTUELNI PROBLEMI
Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, Mr Marina M. Simović-Nišević pp: 39-61

Read more »

SPORAZUMI JAVNOG TUŽIOCA I OKRIVLJENOG I NOVI ZKP RS
Prof. dr Stanko Bejatović, pp: 63-85

Read more »

SERIJSKA UBISTVA KAO KRIMINOLOŠKI PROBLEM
Prof. dr Đorđe Ignjatović, pp: 87-116

Read more »

NASILJE U PORODICI - Nedovoljno kvalitetno zakonsko rešenje, nedosledna praksa, brojni problemi i dileme
Prof. dr Milan Škulić, pp: 117-141

Read more »

EKSTRADICIJA KAO OBLIK MEĐUNARODNE KRIVIČNOPRAVNE SARADNJE
Prof. dr Drago Radulović, pp: 143-164

Read more »

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA KOJE SE IZRIČU MALOLETNICIMA
Prof. dr Snežana Soković, pp: 165-182

Read more »

KRIMINALITET MALOLETNIKA ILI MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA: POJMOVNO ODREĐENJE I NJEGOV ZNAČAJ
Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, pp: 183-188

Read more »

SUROGAT MATERINSTVO U SRPSKOM PRAVU DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA
Prof. dr Zorica Kandić-Popović, pp: 189-204

Read more »

DVE PRIČE O DVA DEČAKA
Dr Jovan Ćirić, pp: 205-218

Read more »

OTKRIVANJE I ISTRAŽIVANJE EKOLOŠKOG KRIMINALITETA
Prof. dr Tatjana Lukić, pp: 219-234

Read more »

TEHNIKE SPECIJALNOG FIZIČKOG OBRAZOVANJA U FUNKCIJI KONTROLISANJA OTPORA OSUMNJIČENOG I ZAŠTITE PRIPADNIKA POLICIJE
Prof. dr Božidar Banović, Dr Đurica Amanović, Dr Goran Vučković pp: 235-244

Read more »

NASILJE U PORODICI U SRBIJI: UČINIOCI, ŽRTVE I DRUŠTVENA REAKCIJA
Prof. dr Slađana Jovanović, pp: 245-263

Read more »

MJERE BEZBJEDNOSTI U MALOLJETNIČKOM KRIVIČNOM PRAVU REPUBLIKE SRPSKE
Prof. dr Ljubinko Mitrović, pp: 265-275

Read more »

MATERIJALNOPRAVNI I PROCESNI ASPEKT PRIZNAVANJA KRIVICE
Doc. dr Veljko Ikanović, pp: 277-291

Read more »

РАЗДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
Багреева Е.Г. д.ю.н., проф, pp: 293-302

Read more »

KRETANJE BROJA IZREČENIH VASPITNIH MERA POSEBNIH OBAVEZA PREMA VRSTI KRIVIČNOG DELA, STAROSTI I POLU MALOLETNIH UČINILACA ZA PERIOD 2007-2011. GODINA
Dr Ivana Stevanović, pp: 303-320

Read more »

SOCIJALNA ISKLJUČENOST I KRIMINALITET-POLITIKE I PRAKSE RAZVIJENIH DRUŠTAVA
Dr Olivera Pavićević, Mr Dušan Davidović pp: 321-338

Read more »

BESTIJALNOST – POJAM, UZROCI I DRŽAVNA REAKCIJA
Dr Ana Batrićević, pp: 339-359

Read more »

MEASURES TO SECURE THE PRESENCE OF DEFENDANT AND FOR UNOBSTRUCTED CONDUCT OF CRIMINAL PROCEEDING: NEW SERBIAN CPC AND REGIONAL COMPARATIVE ANALYSIS
Ana Petrović LL.M., Ivan Jovanović LL.M. pp: 361-387

Read more »

КРИМИНАЛЬНАЯ ВИКТИМИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МНЕНИЯ ГРАЖДАН О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.Л. СИТКОВСКИЙ, pp: 389-399

Read more »

POJAM I CILJ ISTRAGE SA OSVRTOM NA POLOŽAJ OŠTEĆENOG/ŽRTVE U OVOJ FAZI KRIVIČNOG POSTUPKA
Mr Milimir Govedarica, Spec. Dragana Vujić pp: 401-420

Read more »

Reviews

PRIKAZ MONOGRAFIJE „ZATVORSKI SISTEMI U SVETU“ DR ZORANA STEVANOVIĆA
Dr Ana Batrićević, pp: 421-423

Read more »

PRIKAZ KNJIGE „KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II“ – POSEBNI DIO II. IZMIJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE autora prof. dr Miodraga N. Simovića i doc. dr Vladimira M. Simovića
Prof. dr. Tadija Bubalović, pp: 425-429

Read more »

Events
Other

In memoriam: Sudija Nikola Milošević
Prof. dr Milan Škulić, pp: 9-12

Read more »

NIKOLA MILIOŠEVIĆ – OBUKA SUDIJA, TUŽILACA, ADVOKATA I POLICAJACA O ZAKONU O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA
Nenad Vujić, pp: 13-17

Read more »