Vol. 55 num. 1

Complete issue in pdf

Articles

NAČELO KRIVICE U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE I MERE BEZBEDNOSTI
Milan Škulić, pp: 9-50

Read more »

PRETPOSTAVKA NEVINOSTI (SADRŽINA, OBIM I DEJSTVO U KRIVIČNOM POSTUPKU)
Tatjana Bugarski, pp: 51-73

Read more »

MERE BEZBEDNOSTI MEDICINSKOG KARAKTERA U MAKEDONSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU (ZAKON, PRAKSA I MERE UNAPREĐENJA)
Gordana Lažetić-Bužarovska, pp: 75-100

Read more »

TRETMAN PSIHIČKI ABNORMALNIH DELINKVENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Vlado Jukić, pp: 101-124

Read more »

VALIDNOST DOKAZA PRIBAVLJENIH OD OBAVEŠTAJNIH AGENCIJA
Vladan Joldžić, Jovan Krstić pp: 125-140

Read more »

ZAKONITOST DOKAZA PRIBAVLJENIH POSEBNIM ISTRAŽNIM RADNJAMA U SVIJETLU ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Mile Šikman, pp: 141-162

Read more »

POJEDNOSTAVLJENE FORME POSTUPANJA U KRIVIČNIM STVARIMA REPUBLIKE SRPSKE I NJIHOV DOPRINOS EFIKASNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA (iskustva u dosadašnjoj primeni)
Dragana Kosić, pp: 163-184

Read more »

NACIONALNI I UPOREDNI PRAVNI OKVIR KRIJUMČARENJA LJUDI
Nikola Paunović, pp: 185-210

Read more »

Reviews
Events
Other