Criminal offenses against honor and reputation in the light of the amendment of the Criminal code of the Republic of Srpska

Kompletan rad u pdf formatu

Autor/i: Dragana Vasiljević,

Stranice: 89-106
UDK: 343.63(497.6)
DOI: https://doi.org/10.47152/rkkp.62.1.5

Apstrakt: The issue of (de)criminalization of behavior that injures, that is, endangers honor and reputation is one of the most important in modern criminal law. The demand for decriminalization arises from the norms of international law and it rests on the postulate of the right to freedom of thought and expression. However, it is also inviolable the right of a person to protect his honor and reputation, which is the basis of criminalization. Because of that it is not easy to find a balance in the exercise of these rights. They are opposed to each other from which arises danger that excessive protection of one of them undermines the other. It is a common understanding that modern criminal legislation is moving in the direction of decriminalization of such behaviors. Our legislator opted for the opposite solution. This is not a solution that has not been represented in the criminal legislation of the Republic of Srpska, because criminal offenses against honor and reputation existed until 2002 when they are decriminalized. In the article is apostrophized protection of honor and reputation in the light of the latest amendment to the Criminal Code of the Republic of Srpska. Pitanje (de)kriminalizacije ponašanja kojima se povređuju, odnosno ugrožavaju čast i ugled jedno je od značajnijih u savremenom krivičnom pravu. Zahtjev za dekriminalizacijom proizilazi iz normi međunarodnog prava, a počiva na postulatu prava na slobodu misli i izražavanja. Međutim, nepovredivo je i pravo čovjeka na zaštitu časti i ugleda, a koje predstavlja osnov kriminalizacije. Zbog toga i nije jednostavno pronaći balans u ostvarenju ovih prava. Ona su suprotstavljena iz čegaproizilazi opasnost da pretjerano pružanje zaštite jednom od njih narušava ono drugo. Uobičajeno je shvatanje da se savremena krivična zakonodavstva kreću u pravcu dekriminalizacije ovakvih ponašanja. Naš zakonodavac se opredijelio za suprotno rješenje. Pri tome se ne radi o rješenju koje do sada nije bilo zastupljeno u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske, jer su krivična djela protiv časti i ugleda postojala do 2002. godine i njihove dekriminalizacije. U članku se apostrofira zaštita časti i ugleda u svjetlu posljednje novele Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Ključne reči: honor and reputation, criminal offense, human rights. čast i ugled, krivično djelo, ljudska prava.

Reference:
1. Algburi, B.Y.J. & Igaab, Z.K. (2021) Defamation in English and Arabic: A Pragmatic Contrastive Study, International Linguistics Research, 4(2), pp.31 – 45. https://doi.org/10.30560/ilr.v4n2p31. 2. Badrov, S. (2007) Kaznena djela protiv časti i ugleda u hrvatskom kaznenom pravu. Pravnik, 41(1), pp. 61 – 94. 3. Bojanić, I. (2003) Isključenje protupravnosti za činjenične tvrdnje koje mogu škoditi časti i ugledu. Pravni vijesnik, 19(3-4), pp. 9 – 26. 4. Borbotko, P.V. (2020) Changes in German criminal law terminology: murder, defamation, official secrets. European journal of law and political sciences, (1), pp. 58 – 61. https://doi.org/10.29013/EJLPS-20-1-58-61 5. Council of Europe, Towards decriminalisation of defamation (Resolution 1577/2007),https://pace.coe.int, page accessed8. 5. 2023. 6. Herceg Pakšić, B. (2021) Quo vadis sramoćenje? O (ne)opravdanosti umanjenja opsega kaznenopravne zaštite časti i ugleda u Republici Hrvatskoj – povijsni, pozitivnopravni i poredbeni argumenti. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 42(3), pp. 799 – 815. https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.3.11. 7. Human Rights Committee, General comment No. 34, United Nations: Geneva 11-29 July 2011,https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf, page accessed21.8.2023. 8. Criminal Code of the Republic of Serbia, Official Gazette of the RS, no. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 and 35/2019. 9. Criminal Code of the Republic of Srpska, Official Gazette of the RS, no. 64/2017, 104/2018, 15/2021, 89/2021 and 73/23. 10. Lazarević, LJ. (1999)Krivično pravo – posebni deo.Beograd: Savremena administracija. 11. Mrvić-Petrović, N. (2013) Dekriminalizacija klevete - supremacija slobode izražavanja u odnosu na čast i ugled. Strani pravni život, 57(2), pp. 43 – 58. 12. McGonagle, T. (2016) Freedom of Expression and Defamation. Council of Europe: Strasbourg. 13. Novoselec, P. (2016) Zaštita časti i ugleda u novom Kaznenom zakonu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66(4), pp. 443 – 468. 14. Novoselec, P. (2003) Temeljne crte Novele Kaznenog zakona od 9. srpnja 2003. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 10(2), pp.263 – 306. 15. General Declaration on Human Rights, adopted and proclaimed by the General Assembly of the United Nations (December 10, 1948) (Resolution No. 217 /III/), https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2013041003050667cro .pdf, page accessed on 12.05. 2023. 16. Post, R. C. (1986) The social foundations of defamation law: Reputation and the Constitution. Calif. L. Rev., (74), pp. 691 – 742. 17. Ristivojević, B. (2012) Negativna kriminalno-politička kretanja u materijalnom krivičnom zakonodavstvu Srbije od donošenja KZ: temeljno opredeljenje zakonodavca ili incident. Crimen, (III)2, pg. 170 – 190. 18. Stojanović, Z. (2009)Komentar Krivičnog zakonika.Beograd: Službeni glasnik. 19. Stojanović, Z., Delić, N. (2015) Krivično pravo – posebni deo. Beograd: Pravna knjiga. 20. Strafgesetzbuch, https://dejure.org/gesetze/StGB/187.html, page accessed 24.8.2023. 21. Van Vechter, V. (1903) The History and Theory of the Law of Defamation. I. Columbia Law Review, 3(8), pp. 546 – 573. 22. Škulić, M. (2023, 26 mart) Sloboda govora ne treba da bude dozvola za iznošenje laži, https://www.politika.rs/sr/clanak/544795/sloboda-govora-lazi, pageaccessed23.08.2023. 23. Van Noorloos, L.A. (2014) Criminalising defamation of religion and belief. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 22(4), pp. 351 – 375. https://doi.org/10.1163/15718174-22042054 24. Constitution of the Republic of Srpska, Official Gazette of the RS, no. 21/92 - revised text, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02 , 31/03, 98/03, 115/05 and 117/05. 25. Law on Public Order and Peace, Official Gazette of RS, no. 11/2015. 26. Law on Ratification of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Official Gazette of SCG - International Treaties, no. 9/2003, 5/2005 and 7/2005, 12/2010 and 10/2015. 27. Law on protection against defamation, Official Gazette of RS, no. 37/2001.